Wolontariat? Promocja zatrudnienia? ZOBACZ KONKURSY!

uuuu

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020. Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 r. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu koordynuje konkursy numer 28 i 29.

Konkurs nr 28

zadania:

28.1     PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY.

28.2     DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

28.3     DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI
I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ.

Na realizację zadań nr 28.1 i nr 28.2 w roku 2020 przeznacza się łączną kwotę w wysokości 170.000,00 zł brutto.

Na realizację zadania nr 28.3 w roku 2020 przeznacza się łączną kwotę w wysokości 20.000,00 zł brutto.

Konkurs nr 29

zadanie:

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI  PRZEDSTAWICIELI, W TYM WOLONTARIUSZY TORUŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest przygotowanie i złożenie oferty  na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Termin ten musi zostać zachowany zarówno dla wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl należy składać osobiście lub drogą pocztową w CENTRUM WSPARCIA BIZNESU W TORUNIU, ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania.  Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 45 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Szczegóły:   http://orbitorun.pl/konkursyngo.html

Zachęcamy do składania ofert.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich